Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De badjassenwinkel.nl (tevens De Drie Doeckjes) is een VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer: 33172458, vestiging: Vijzelgracht 39 H, 1017HP Amsterdam.

2. Bestellingen en opdrachten

2.1 Indien u bij ons bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde algemene voorwaarden. Voordat u bestelt, dient u kennis te nemen van de voorwaarden. Als u hierover vragen heeft kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen. 

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven. 

2.3 De door ons gebruikte foto’s zijn ter illustratie (de kleuren op foto’s kunnen wat afwijken van de werkelijke kleuren).

2.4 Bestellingen worden door debadjassenwinkel.nl gearchiveerd; daarbij wordt de wet bescherming van de privacy in acht genomen.

3. Levering

3.1 U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking staan of aan u ter hand worden gesteld. 

3.2 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor uw rekening en risico nadat debadjassenwinkel.nl u dit heeft medegedeeld. In dat geval bent u voor alle aanvullende kosten aansprakelijk.

3.3 Als u borduurwerk bestelt, verzoeken wij u vriendelijk om zeker te zijn de juiste tekst/namen/kleur garen, zowel als de juiste maat/maten/formaat badjas(sen)/handdoek(en) per email door te geven. Wij nemen geen artikelen met borduurwerk retour. 

4. Verzending

4.1 Wij gaan pas over tot verzending van de door u bestelde artikelen na ontvangst van uw betaling.

4.2 Wij zullen in de meeste gevallen uw bestelling direct kunnen gaan verzenden, zodat u het de volgende dag in huis kunt hebben. De levertijd van artikelen binnen Nederland is gewoonlijk 1 tot 7 werkdagen. Bij borduurwerk kan de levertijd van enkele stuks een dag langer duren en bij verzending naar België kan het 1 tot 3 dagen langer duren. Bij grotere aantallen varieert de levertijd van 8 dagen tot 3 maanden. Levering van geborduurde artikelen is altijd op afspraak, afhankelijk van het artikel/de artikelen en het aantal stuks te borduren. 

4.3 De in het vorige lid genoemde termijnen zijn nimmer fatale termijnen. Hoewel wij ons uiterste best doen de genoemde levertijden te respecteren kan debadjassenwinkel.nl niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de aflevering. 

4.4 Onze pakketten worden bezorgd door PostNL. Derhalve zijn de bezorgvoorwaarden van PostNL van toepassing.  

4.5 Wanneer een pakket zoek raakt tijdens het vervoer zal er een onderzoek, hetzij door debadjassenwinkel.nl, hetzij door PostNL  worden ingesteld. 

5. Betalingen

5.1 Alle prijzen op onze website zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

5.2 Voor transport binnen en buiten Nederland brengen wij kosten in rekening. De verzendkosten voor Nederland bedragen € 6,95. Verzendkosten naar België € 13,-. Verzending naar andere landen op aanvraag.

5.3 Na een door u geplaatste bestelling ontvangt u direct een e-mail ter bevestiging. Daarin worden de totale kosten inclusief verzendkosten vermeld. Zodra uw bestelling verzonden wordt, zenden wij u nogmaals een e-mail. In deze laatste mail vindt u ook een verzendcode, zodat u op internet kunt nagaan wanneer uw bestelling bezorgd wordt.

5.4 Betaling geschiedt altijd vooraf, en kan op verschillende manieren:

direct en online, door middel van iDEAL, creditcard en Paypal. Voor online betalingen worden u geen extra kosten berekend.

Of middels een handmatige overboeking bij de bank van uw keuze. We sturen u de factuur met de bankgegevens per mail.

6. Retourzendingen

6.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. U bent gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

6.2 debadjassenwinkel.nl verzoekt u vriendelijk de maat/maten te controleren.

6.3 Mocht het product niet aan het bovengenoemde voldoen, dan heeft u het recht binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling het (ongeborduurde) artikel retour te sturen. Wanneer u uw bestelling in deelleveringen ontvangt, geldt de termijn van 14 dagen na ontvangst van de laatste levering. Wij verzoeken u dan een e-mail te sturen aan [email protected]  om uw retourzending te melden. Wij zullen dan binnen 2 werkdagen contact met u opnemen. U kunt in deze email aangeven of u uw geld wenst terug te ontvangen (exclusief de reeds betaalde verzendkosten), of u een tegoedbon wilt ontvangen, of dat u een ander artikel wilt bestellen. De kosten van de retournering zijn voor uw rekening. Kiest u een ander product, dan betaalt debadjassenwinkel.nl de kosten van deze verzending. Kiest u voor een tegoedbon, dan geldt de prijs inclusief de verzendkosten.

7. Klachten

7.1 Indien u een klacht heeft zullen wij proberen het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.Gaarne vooruit telefonisch of per mail uw klacht kenbaar maken. Wanneer u terecht een defect of gebrek reclameert, zal debadjassenwinkel.nl trachten eenzelfde artikel toe te sturen, na ontvangst van uw retourzending. Deze garantie vervalt wanneer u het artikel onjuist gebruikt en/of gewassen heeft, of als u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c.q. u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

8. Geheimhouding

8.1 Klantgegevens worden uitsluitend intern gebruikt ten behoeve van de afhandeling van een bestelling. Klantgegevens worden nooit gebruikt voor reclamedoeleinden.

9. Website

9.1 Wij doen ons best om de webwinkel up to date te houden; het kan echter voorkomen dat een maat/kleur/artikel niet direct leverbaar is. In een enkel geval is een artikel uitverkocht en ook op langere termijn niet meer leverbaar. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op en bieden u diverse opties.

9.2 Alle informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel debadjassenwinkel.nl haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

10. Aansprakelijkheid

10.1 debadjassenwinkel.nl ziet af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving. In geen geval zal debadjassenwinkel.nl aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige directe, indirecte, incidentele, consequentere en speciale schades, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden door deze website, ook al is debadjassenwinkel.nl op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade.

10.2 Indien door debadjassenwinkel.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van debadjassenwinkel.nl jegens u beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

10.3 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van  debadjassenwinkel.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak of terugbetaling van de koopprijs.

10.4 Onverminderd het bovenstaande is  debadjassenwinkel.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

10.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van  debadjassenwinkel.nl of zijn ondergeschikten.

11. Overmacht

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, niet-voorzien, waarop debadjassenwinkel.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor debadjassenwinkel.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

11.3 debadjassenwinkel.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat debadjassenwinkel.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

11.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.5 Voor zoveel debadjassenwinkel.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is debadjassenwinkel.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent dan gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Geschillen

12.1 De rechter in de vestigingsplaats van debadjassenwinkel.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft debadjassenwinkel.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13. Toepasselijk recht

13.1 Op elke overeenkomst met debadjassenwinkel.nl is Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

14.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00
0
    0
    Je winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar de webshop